Amerikan Hukuk Sisteminin Adı Nedir?

Amerikan hukuk sisteminin adı nedir? Amerikan hukuk sistemi, Common Law olarak bilinir. Bu sistem, örf ve adet hukuku, mahkeme kararları ve yasaların yorumlanmasıyla şekillenir.

Amerikan hukuk sisteminin adı nedir? Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan hukuk sistemi, common law olarak bilinir. Bu sistem, İngiliz kökenli olup, yargı kararları ve önceki davaların emsal teşkil ettiği bir yapıya sahiptir. Amerikan hukuk sistemi, federal hukuk ve eyalet hukuku olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Federal hukuk, ülke genelinde geçerli olan yasaları kapsarken, eyalet hukuku ise her bir eyaletin kendi yasalarını düzenler. Amerikan hukuk sisteminde, Anayasa en üst düzey yasa olarak kabul edilir ve tüm diğer yasalara üstünlük sağlar. Mahkemeler ise bu yasaları yorumlayarak kararlar verir. Amerikan hukuk sistemi, diğer ülkelerin hukuk sistemlerinden farklılık gösterir ve çoğunlukla yargıçlar tarafından yönetilir. Bu sistemde, halk da davaların sonucunu etkileyebilir ve jüri üyeleri olarak görev alabilir.

Amerikan hukuk sisteminin adı “common law” olarak bilinir.
“Common law” sistemi, yargı kararlarına dayalıdır ve örf ve adet hukukuna dayanır.
Amerikan hukuk sistemi, federal ve eyalet düzeyinde farklılık gösterebilir.
Amerikan hukuk sisteminde, yasaların yorumlanması ve uygulanması mahkemelerin görevidir.
Hukuki kararlar Amerikan hukuk sisteminde emsal teşkil edebilir ve gelecekteki davaları etkileyebilir.
 • Amerikan hukuk sistemi, İngiliz hukukundan etkilenmiştir.
 • Amerikan hukukunda, anayasa temel bir belge olarak kabul edilir.
 • Amerikan hukuku, hakimlerin bağımsızlığına önem verir.
 • Hukuki süreçlerde jüri sistemi kullanılır.
 • Amerikan hukuku, tazminat davaları konusunda özellikle bilinir.

Amerikan Hukuk Sisteminin Adı Nedir?

Amerikan Hukuk Sistemi, Common Law olarak bilinir. Bu sistem, İngiliz hukuk sisteminden türetilmiştir ve Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmaktadır. Common Law, önceden kararlaştırılmış hukuki emsal ve yargısal kararlar üzerine dayanır.

Amerikan Hukuk Sisteminin Adı Kökeni Temel Özellikleri
Common Law İngiliz hukuk geleneğinden köken alır. Precedent (Örnek) sistemine dayanır ve yargıçlar, önceki kararları referans alarak yeni kararlar verir.
Civil Law Fransız hukuk geleneğinden köken alır. Kodifikasyona dayanır ve yargıçlar, yasalara göre karar verir.
Mixed Legal Systems Birleşik Devletler’de bazı eyaletlerde uygulanır. Hem Common Law hem de Civil Law unsurlarını içerir.

Amerikan Hukuk Sisteminde Hangi Mahkemeler Bulunur?

Amerikan Hukuk Sistemi içerisinde federal mahkemeler ve eyalet mahkemeleri yer alır. Federal mahkemeler, federal yasaların uygulanmasından sorumlu olan mahkemelerdir. Eyalet mahkemeleri ise eyalet yasalarının uygulanmasından sorumludur.

 • Yerel mahkemeler
 • İstinaf mahkemeleri
 • Anayasa Mahkemesi

Amerikan Hukukunda Yürütme Yetkisi Kimde Bulunur?

Amerikan Hukuku‘nda yürütme yetkisi, başkanın elindedir. Amerika Birleşik Devletleri başkanı, ülkenin başkanlık sistemi gereği yürütme yetkisini kullanır. Başkan, federal yasaları uygulamak ve yönetmekle görevlidir.

 1. Amerikan hukukunda yürütme yetkisi, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’na göre başkanın elindedir.
 2. Başkan, federal yasaları uygulama ve yürütme yetkisine sahiptir.
 3. Yürütme yetkisi, başkanın federal ajansları ve bakanlıkları yönetmesini içerir.
 4. Başkan, federal yürütme organının başıdır ve bu organın politikalarını belirler.
 5. Amerikan hukuk sisteminde yürütme yetkisi, diğer iki kuvvet olan yasama ve yargı güçlerinden ayrı olarak tanımlanmıştır.

Amerikan Hukukunda Yasama Yetkisi Kimde Bulunur?

Amerikan Hukuku‘nda yasama yetkisi, Kongre’nin elindedir. Kongre, Amerika Birleşik Devletleri’nin yasama organıdır ve federal yasaları çıkarma yetkisine sahiptir. Kongre, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan oluşur.

Yasama Yetkisi Yürütme Yetkisi Yargı Yetkisi
Amerikan Kongresi’ne (Senato ve Temsilciler Meclisi) Amerikan Başkanı’na Amerikan Yüksek Mahkemesi’ne
Kanunları yapar ve mevcut kanunları değiştirir. Kanunları uygular ve federal hükümeti yönetir. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetler ve yasaları yorumlar.
Budget kontrolü, vergi düzenlemeleri gibi görevleri yerine getirir. Ulusal güvenlik, dış ilişkiler gibi konuları yönetir. Anayasaya aykırı yasaları iptal eder ve hukuki anlaşmazlıkları çözer.

Amerikan Hukukunda Anayasa’nın Önemi Nedir?

Amerikan Hukuku‘nda Anayasa, en üst hukuki otorite olarak kabul edilir. Anayasa, temel hak ve özgürlükleri garanti altına alır ve devletin güçler ayrılığı prensibini belirler. Anayasa’ya aykırı olan yasalar geçersiz sayılır.

Amerikan Hukukunda Anayasa, temel yasalardan oluşan bir belge olarak önemli bir rol oynamaktadır.

Amerikan Hukukunda İçtihat Nedir?

Amerikan Hukuku‘nda içtihat, yargısal kararlarla oluşan hukuki emsal anlamına gelir. Yargıçlar, benzer durumlarda daha önce verilmiş kararları dikkate alarak yeni kararlar verirler. İçtihatlar, hukuki prensipleri ve yasaların yorumlanmasını belirlemek için kullanılır.

Amerikan hukukunda içtihat, yargı kararlarının ve mahkeme örneklerinin birikimi ve yorumu olarak kabul edilir.

Amerikan Hukukunda Jüri Sistemi Nasıl İşler?

Amerikan Hukuku‘nda jüri sistemi, suç davalarında kullanılır. Jüri, bir grup yeminli vatandaştan oluşur ve suçlamaları değerlendirip karar verir. Jüri üyeleri, kanıtları dinler ve ardından suçlu ya da masum olduğuna karar verirler. Jüri kararı, mahkeme tarafından kabul edilir ve uygulanır.

Jüri sistemi nedir?

Jüri sistemi, Amerikan hukukunda suçlu ya da masum kararını vermek için seçilen bir grup bireyin, yargılamayı yapma yetkisine sahip olduğu bir sistemdir.

Jüri seçimi nasıl yapılır?

Jüri seçimi, rastgele seçilen adaylar arasından avukatlar ve hakimler tarafından gerçekleştirilir. Seçilecek jüri üyeleri, tarafsız olmaları ve davayı tarafsız bir şekilde değerlendirebilmeleri için önemlidir.

Jüri kararı nasıl verilir?

Jüri, duruşmaları takip eder ve delilleri değerlendirir. Sonrasında, tüm jüri üyelerinin oybirliğiyle ya da çoğunlukla karar vermesiyle suçlu ya da masum kararı verilir.